Dogs do speak, but only to those who know how to listen
Dogs do speak, but only to those who know how to listen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Van:
Hondengedragcoach tevens h/o Hondenschool Furry Friends
De Steenkamp 3
3781vp Voorthuizen
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 76271846
hierna te noemen: Hondenschool Furry Friends
Artikel 1           Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 De hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in de uitoefening van haar
bedrijf, onder eigen naam of handelsnaam aan het publiek, een natuurlijke
persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
 De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of
activiteit.
Artikel 2               Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  de hondenschool en een cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard,  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
  overeenkomsten met de hondenschool, voor de uitvoering waarvan derden
  worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  deze    uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
  of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
  voorwaarden volledig van toepassing. De hondenschool en de cursist zullen alsdan
  in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
  het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  Artikel 3            Inschrijving cursus
 5. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool.
  Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet en door het verzenden van
  een e-mail geschieden. Indien de aanmelding geschiedt is deze bindend wanneer
  de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft.
  Een mondelinge aanmelding van een cursist die reeds eerder een cursus bij de
  hondenschool heeft gevolgd geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een
  lopende cursus – om door te willen gaan voor een volgende cursus die door de
  hondenschool wordt gegeven en waarvan de hondenschool heeft beoordeeld dat
  de volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
 6. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.
  Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft
  gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 7. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod
  beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 8. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik
  maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk,
  mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De
  bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 9. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde
  gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
 10. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal
  5 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling bij de eerste les.
 11. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na
  herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de
  overeenkomst ontbinden.
 12. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door
  haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.
  Artikel 4      In aanmerking komen voor een cursus
 13. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor
  een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
 14. Indien een cursist minderjarig is,
  a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de
  leeftijd  van 16 jaar is.
  b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist
  ouder dan 16 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige
  lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen –
  aanwezig te zijn.
 15. Puppycursus:
  De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppycursus wanneer de hond
  waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, ouder is dan 8 wweken;
 16. Basiscursus:
  De cursist komt eerst in aanmerking voor de basiscursus wanneer de hond
  waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, de puppycursus heeft
  doorlopen of oefeningen uit de puppycursus of vergelijkbaar niveau kent,
  uitzonderingen daargelaten;
 17. Combicursus:
  De cursist komt eerst in aanmerking voor de combicursus wanneer de wanneer er
  een positief advies is van de hondenschool deel te nemen aan deze cursus.
 18. Inenting
  Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool dient een bewijs van
  inenting/titerbepaling te worden overlegd, waaruit tevens de leeftijd blijkt van de
  hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool
  besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de
  cursus.
 19. Loopsheid
  Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt
  gedurende de looptijd van de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan
  deel te nemen tijdens de loopse periode. Van de loopsheid dient altijd melding te
  worden gemaakt ruim voor de aanvang van de les.
  Artikel 5      Restitutie cursusgeld na aanvang van een cursus
 20. Geen restitutie van het cursusgeld of een gedeelte hiervan vindt plaats bij gemiste
  lessen wegens ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
 21. In overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 5.1 worden
  afgeweken.
  Artikel 6        Annulering door de hondenschool
 22. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig om doorgang te vinden.
  De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag
  indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan
  ervan worden uitgegaan dat de cursus doorgang vindt.
 23. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang
  worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en
  onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die
  zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
  konden worden vermeden.
 24. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het
  staat de cursist vrij dit aanbod te aanvaarden.
 25. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod niet
  aanvaardt is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde
  cursusgelden te restitueren. Er wordt geen rente vergoed.
 26. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie
  geschieden door de hondenschool indien het niet meer lessen betreffen dan 25%
  van de cursus.
  Artikel 7     Annulering door de cursist
 27. Indien een cursist de hele cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is
  gekomen, zijn de volgende bedragen aan de hondenschool verschuldigd.
  . bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus: geen cursusgeld
  verschuldigd;
  • bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 50% van het
  cursusgeld.
 28. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 7.1 worden
  afgeweken.
  Artikel 8            Aansprakelijkheid van de hondenschool
 29. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan
  ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende
  oorzaken.
 30. De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van de door een
  dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste
  eenmaal de cursusgelden.
 31. Bij onherstelbare schade respectievelijk overlijden van het dier ten gevolge het
  bewust roekeloos handelen van de hondenschool is de hondenschool ten hoogste

aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het overleden dier, behoudens
dwingend rechtelijke bepalingen.

 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet
  of andere publicaties binden de hondenschool niet.
  Artikel 9           Aansprakelijkheid van de cursist
 2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist
  vergezellende bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen
  of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan
  materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus
  dan wel activiteit plaatsvindt.
 3. De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt
  (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering.
 4. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last op een zodanige wijze oplevert dat
  een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt
  bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool
  van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit
  voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
  Artikel 10        Geschillen
  Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van
  toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
   
  Hondenschool Furry Friends
Open chat
Hulp nodig ?